asya śrī kṛṣṇa dwadasa nāma stōtra
mah
ā
manthrasya

 

 

auṃ śrī phālguna ṛṣḥ

anuśthup candaḥ

śrī kṛṣṇa paramāthma dēvatā

 

auṃ bījam swahēthi śakthi

śrī gōpāla kṛṣṇa prīthyarthē japē viniyōga  

 

 

auṃ dāmōdharāya vidmahē

rukhmini vallabhāya dīmahī

tannō kṛṣṇa prachōdayāt

  

janubhyam abhidavantham, bahubhyam adhi sundaram
sakundalakam balam, gopalam chinthayeth usha

 

mantra

 

pradamam thu harim vidhyath dwitheeyam kesavam thadha
tritheeyam padmanabham cha chathurtham vamanam thadha

panchamam veda garbham cha sashtamam madhu soodharam
Sapthamam vasudevam cha varaham cha ashtamam thadha

navamam pundareekaksham dasamam cha janardhanam
krishnam ekadasa proktham dwadasam sreedharam thadha

evam dwadasa namani mayaa prokthani phalguna
kala thratam padeth yasthu thasya punya phalam srunu

chandrayana sahasrasya kanya dana samasya cha
aswamedha sahasrasya, phalam apnodhi manava
 

 

auṃ  klīm kṛṣṇāya namaḥ

 

 

harē kṛṣṇa harē kṛṣṇa

 kṛṣṇa kṛṣṇa harē harē

harē rāmā harē rāmā

 rāmā rāmā harē harē